ای انسان های کره خاکی بهتر زیستن در چه حالت است ؟

25 Oct

خواهران وبرادر بشر دوست : مردم افغانستان بخصوص مردم ولایت بدخشان بسیار به یک حالت ناتوانایی وناراسایی زندگی خود را به سرمی برند هرگاه امید کمک ورحم برای انسانی داشته باشید به این سایت ویا به شماره 0784441400 تماس بگیرد تشکر HCBPS